PEDAGOG, DORADCA

PEDAGOG SZKOŁY

mgr Aneta Szeląg

                                            poniedziałek:   9.00-13.00 

                                            wtorek:             8.00-12.00 

                                            środa:              11.00-15.00

                                           czwartek:          8.00-12.00 
                
                                           piątek:              9.00-13.00 


       

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 •   Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
 •  Poznawanie trudności wychowawczych i dydaktycznych uczniów,
 •  Roztaczanie opieki nad uczniami trudnymi, niedostosowanymi, społecznie zagrożonymi negatywnym oddziaływaniem środowiska,
 • Podejmowaniu działań zapobiegających niedostosowaniu uczniów poprzez wykrywanie niekorzystnych zachowań i zmian rozwojowych (np. agresja, apatia, odosobnienie, niewłaściwe normy współżycia) i wykrywanie negatywnych czynników wychowawczych w środowisku lokalnym uczniów,
 • Systematyczne konsultacje z wychowawcami klas w/s uczniów przejawiających różnorakie zaburzenia i natychmiastowe podejmowanie wszelkich działań o charakterze interwencyjnym,
 • Praca indywidualna z uczniem trudnym, zagrożonym i niedostosowanym społecznie,
 • Współpraca z rodzicami poprzez kontakty z domem rodzinnym ucznia, udział w spotkaniach z rodzicami na wywiadówkach i indywidualnie,
 • Współpraca z organami szkoły ( radą rodziców, samorządem uczniowskim, dyrekcją, pielęgniarką, księdzem itd. ),
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi,
 • Branie czynnego udziału w szkoleniach, warsztatach, współpraca  z innymi pedagogami szkolnymi,
 • Koordynowanie pracy w zakresie problematyki opiekuńczo- wychowawczej.

Jak wynika z powyższych rozważań główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

Zadania doradcy zawodowego

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

  

 

Copyright © 2018 gimnazjum.platerka.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.